Lecznictwo ambulatoryjne


Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA lub dowód wpłaty składki (dla prowadzących dzialalność gospodarczą),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem,
 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • aktualne zaswiadczenie z urzedu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia.
Rejestracja czynna w dni powszednie od 10:00 do 12:00
Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem:
52 353 5773


Podstawą realizacji świadczeń w zakładzie fizjoterapii
realizowanych w warunkch ambulatoryjnych i domowych jest
skierowanie na cykl zabiegów,
które powinno zawierać następujące elementy:
 1. pieczęć nagłówkowa z nr umowy z Funduszem,
 2. imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania świadczeniobiorcy,
 3. rozpoznanie w języku polskim,
 4. kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10,
 5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
 6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
 7. zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem parametrów okolicy ciała, ewentualnej strony oraz liczby zabiegów,
 8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia zlecenia.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne - druk do pobrania

Tekst oświadczenia dla pacjentów ambulatorjnych, 
które należy podpisać odbierając kartę zabiegową